REGULAMIN ŻŁOBKA „TEREFERE 2”

UL. ZDUNÓW 18C/1 w Krakowie

§ 1

Informacje podstawowe

1. Żłobek Terefere – sprawuje funkcję opiekuńczą nad Dziećmi w wieku od 6 miesiąca do 3 roku życia.

2. Żłobek Terefere – jest czynny w godzinach od 7.00 do 18.00 w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek oraz piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z dwutygodniową przerwą wakacyjną.

3. Żłobek Terefere –  zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo powierzonych Dzieci, wspierania indywidualnych zdolności i umiejętności w przyjaznym  i inspirującym środowisku.

§ 2

Bezpieczeństwo Dzieci

1. Do odebrania Dziecka upoważnieni są Rodzice lub Osoby będące prawnymi przedstawicielami Dziecka (nazywani dalej Rodzicami) oraz Opiekunowie wskazani przez Rodziców pisemnie.

2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego Dziecko.

3. Osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków Dzieci nie będą wydawane.

4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Żłobka zdrowe Dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.

5. Żłobek Terefere zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Dziecku bezpieczeństwo w czasie opieki sprawowanej przez Żłobek.

6. Ważne sprawy dotyczące Dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.

7.  Żłobek posiada polisę odpowiedzialności cywilnej placówki edukacyjno- wychowawczej i opiekuńczej. Dodatkowo Żłobek zapewnia dla każdego dziecka  oraz każdej osoby zatrudnionej w żłobku ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 3

Organizacja dnia

1. Rodzice oddając Dziecko pod opiekę Żłobka zobowiązani są dostarczyć wyprawkę  zgodnie z listą ustaloną w umowie.

2. Organizację zajęć i rytmu dnia dla Dzieci określa Ramowy Plan Dnia. Szczegóły planu dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Dzieci (patrz harmonogram dnia).

3. Wyżywienie- istnieje możliwość wykupienia wyżywienia dla dziecka (zupa+ drugie danie + kompot),  zamówionego z firmy cateringowej specjalizującej się w żywieniu dzieci, w wysokości 14 zł/każdy dzień pobytu dziecka. W przypadku nieobecności dziecka jest możliwość odwołania przez Rodzica obiadu w tym samym dniu do godziny 8:30.

4. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z Rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby Dzieci (np. alergie pokarmowe).

§ 4

Dodatkowe zajęcia

W ramach ponoszonej opłaty, Żłobek Terefere oferuje zajęcia dostosowane do możliwości wiekowych dzieci, w tym m.in.:

– Warsztaty plastyczne,

– zajęcia z Integracji sensorycznej

– zajęcia muzyczne/rytmiczne

– zajęcia z rehabilitantami

§ 5

Opłaty

1. Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia każdego miesiąca z góry skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 3 – dniowego terminu zapłaty.

2. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości 10% za każdy dzień opóźnienia. W przypadku dalszego braku płatności- skreśleniem Dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od uiszczenia opłaty pod warunkiem, że zwolnionego miejsca nie zajmie inne dziecko oczekujące w kolejce.

3. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy Żłobka Terefere skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty za godziny ponad pakietowe 30 zł /h.

4. Wszelkie opłaty na poczet Żłobka Terefere wnoszone będą przelewem lub gotówką bezpośrednio w kasie Żłobka.

5. Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/Opiekunów są bezzwrotne. Z wyjątkiem sytuacji, gdy do rozwiązania umowy dojdzie z przyczyn leżących po stronie Żłobka.

7. Miesięczny koszt abonamentu za pobyt Dziecka w żłobku wynosi 1 300zł. Opłata ta jest co miesiąc z góry pomniejszana o kwotę dotacji z Programu Maluch + w wysokości 100,00 zł. Od kwoty miesięcznego abonamentu zwracana jest przelewem kwota dotacji z Urzędu Miasta w wysokości 1,70/1 h pobytu Dziecka w Żłobku.

§ 6

Informacje pozostałe

1. Na życzenie Rodziców Żłobek Terefere realizuje indywidualne formy opieki nad Dzieckiem, które dotyczyć mogą zapewnienia opieki Dziecku w Żłobku w ustalonych godzinach, w tym również w godzinach poza normalną pracą Żłobka.

2. Opłata za opiekę indywidualną jest ustalana każdorazowo w zależności od sytuacji.

3. Zgłoszenie takiego zapotrzebowania powinno nastąpić z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.